OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KSIĘGOWA/Y

06 września, 2021 admin

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KSIĘGOWA/Y

OGŁOSZENIE DYREKTORA

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ŻOŁĘDOWIE

z dnia 06 września 2021r.

o naborze na stanowisko księgowa/y

(umowa na zastępstwo)

 

Nazwa jednostki – Gminny Zakład Komunalny

Adres – Żołędowo ul: Jastrzębia 62 86-031 Osielsko

Określenie stanowiska – księgowa/y (umowa na zastępstwo)

Wymagania: kandydatem na wymienione stanowisko może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie kierunkowe (średnie lub wyższe) – rachunkowość, finanse i pokrewne
 2. obsługuje komputer i ma dobrą znajomość pakietu MS Office
 3. posiada znajomość zasad i przepisów z zakresu rachunkowości, podatku VAT i CIT
 4. posiada znajomość zasad rachunkowości budżetowej
 5. ma doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 6. .ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 8. z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

Zakres podstawowych obowiązków wykonywanych na stanowisku: 

 1. dekretowanie i wprowadzanie faktur kosztowych
 2. księgowanie raportów kasowych oraz wyciągów bankowych
 3. uzgodnienia rachunków
 4. analiza i uzgodnienia kont

Podległość służbowa pośrednia: Dyrektor Zakładu

Podległość służbowa bezpośrednia: Główna Księgowa

Wymagane dokumenty, które ma złożyć kandydat: 

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy  
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz  o niekaralności
 6. inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań ( np. kserokopie: zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach przydatnych na stanowisku,  opinie lub inne dokumenty np. z poprzednich miejsc pracy, organizacji itp.)
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art.13a ustawy o pracownikach samorządowych)

Oferta niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów będzie traktowana jako niespełniająca wymagań formalnych.

Przed przystąpieniem do kolejnego etapu naboru wymagającego osobistego stawienia się kandydata, należy przedłożyć oryginały dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz okazać dowód osobisty. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W CV należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonych ofert i terminie kolejnego etapu naboru oraz metodach i technikach dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Warunki pracy: 

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie GZK w Żołędowie, w pomieszczeniu biurowym na  pierwszym piętrze, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Informacje dodatkowe: 

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy  na zastępstwo.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać do dnia 21.09.2021r. do godz.1000 pocztą na adres: Gminny Zakład Komunalny Żołędowo  ul: Jastrzębia 62  86-031 Osielsko lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na stanowisko księgowa/y”

 (liczy się data złożenia oferty w GZK lub data stempla pocztowego).

Nie będą rozpatrywane dokumenty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po terminie określonym w ogłoszeniu.