Preskpol

9 listopada 2015 admin

Preskpol

Schemat przepompowni

Schemat_przepompowni

1. ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU KANALIZACJI WYSOKO- CIŚNIENIOWEJ

System kanalizacji wysokociśnieniowej oparty jest na przydomowych szczelnych studzienkach pompowych wyposażonych w pompę objętościową (ślimakową) z automatycznym sterowaniem. Pompa rozdrabnia i podaje ścieki relatywnie cienkimi przewodami ciśnieniowymi z PE lub PCV (średnica od 40mm) do przewodu zbiorczego i dalej , aż do kolektora lub bezpośrednio do oczyszczalni. W tym systemie transport ścieków jest możliwy na odległość 5 – 8 km (i dalej – przy sprzyjających warunkach terenowych) przy przewyższeniach terenu do 60 m. Przewody układane są na głębokości poniżej strefy przemarzania równolegle do terenu, bez konieczności zachowania spadków. System daje możliwość dużej dowolności przy wyborze trasy – umożliwia dowolne omijanie przeszkód, na skrzyżowaniach z trasami komunikacyjnymi wykorzystuje się technologię wiercenia bez naruszania nawierzchni.

2. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

2.1 System kanalizacji wysokociśnieniowej wymaga stosowania się do poniższych zaleceń:
– nie jest dozwolone doprowadzanie do studzienki pompowej wód powierzchniowych
– nie jest możliwe samowolne przyłączanie do studzienki pompowej dalszych źródeł ścieków
– niedopuszczalne jest wrzucanie do sieci kanalizacyjnej materiałów, które ściekami bytowymi nie są, a w szczególności:
a.) kamienie, gruz, żwir i piasek, zaprawa murarska i betonowa, lepiki i kleje,
b.) żyletki, gwoździe, druty,
c.) oleje silnikowe i podobne, smary, farby i rozpuszczalniki, gorący olej,
d.) torebki i inne opakowania plastikowe, plastikowe linki i taśmy,
e.) podpaski higieniczne, prezerwatywy, stylonowe pończochy,
f.) tkaniny i innych podobnych materiałów

2.2 Bieżącej konserwacji i napraw mogą dokonywać jedynie przeszkolone i upoważnione przez dostawcę osoby. W przypadku zaistnienia awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzenia (sygnalizowanej czerwoną kontrolką w skrzynce sterowniczej) należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

2.3 Zabrania się prób samodzielnego montażu i uruchomienia zestawów pompowych pod groźbą utraty gwarancji.

2.4 Zakazane jest otwieranie studzienek pompowych, otwieranie skrzynek
sterowniczych i ręczne sterowanie pracą pompy. Nie należy parkować na studzience lub w inny sposób utrudniać do niej dostępu.

2.5 Wchodzenie do studzienki pompowej i dotykanie wyposażenia elektrycznego sterowania jest niebezpieczne dla życia i zdrowia (możliwość porażenia prądem elektrycznym i zranienia).
Niestosowanie się do powyższych zasad może stać się przyczyną zagrożeń i awarii wiążących się z koniecznością dokonywania napraw oraz utratą gwarancji. Kosztami usunięcia awarii powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania będą obciążane osoby, które awarię zawiniły.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
PRZYDOMOWEJ STUDZIENKI POMPOWEJ W SYSTEMIE KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ PRESSKAN

3.1 Zasilanie wykonać jako niezależny 3 fazowy obwód z tablicy głównej TG budynku (obiektu) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej PRESKPOL zlokalizowanej przy studzience.
– zasilanie wykonać należy z instalacji zalicznikowej obiektu,
– pole zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym,
3.2 Obwód zasilający pompownię zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym o ch-ce C i wartości:
– C10A dla pompowni zasilanych trójfazowo,
– C16A dla pompowni zasilanych jednofazowo,
UWAGA! w przypadku gdy istniejąca w budynku instalacja jest jednofazowa należy dołożyć wszelkich starań aby przejść na instalację trójfazową. W takim przypadku należy wystąpić do ZE o wydanie Technicznych Warunków przyłączenia dla zasilania 3 fazowego i wykonać przed zainstalowaniem pompy.
3.3 Zasilanie wykonać przewodem YKY 5 x 2,5 mm² (opcjonalnie przewodem YDY (okrągłym) gdy trasa zasilania przebiega wyłącznie w budynku)
– przekrój przewodu zweryfikować na spadek napięcia w przypadku długich odległości (powyżej 100m przy zabezpieczeniu C10A i powyżej 65m przy zabezpieczeniu C16A),
– nową część instalacji wykonać z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym (TN-S),
3.4 Zakończenie przewodu zasilającego, od strony szafki sterowniczej Presskan, wyprowadzić tak aby było możliwe wprowadzenie go od spodu, po środku skrzynki. Jest to szczególnie istotne jeżeli szafka ma być zamontowana w pobliżu rogów budynku, rynien czy innych przeszkód narzucających lokalizację montażu. Ze względu na zachowanie szczelności szafki kable są wprowadzane jedynie od dołu szafki sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie kabli od góry, boku lub tylnej ściany szafki!
3.5 Instalacja musi spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej. Jako podstawową ochronę zastosować izolację przewodów czynnych a dodatkową szybkie wyłączenie zasilania w czasie krótszym niż 0,4s. W uzasadnionych przypadkach można zastosować urządzenia różnicowo-prądowe, jednak należy się liczyć z tym, że mogą one zadziałać w innych sytuacjach niż uszkodzenia instalacji. Konsekwencją tego może być przelanie ścieków wskutek braku zasilania pompowni.
3.6 Lokalizacja zabezpieczeń musi umożliwiać swobodny dostęp do nich przez służby Konserwatora,
3.7 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
3.8 Wszelkie prace związane z zasilaniem musi wykonać osoba z uprawnieniami (Wykonawca potwierdza na piśmie wykonanie zgodne z PN i projektem, podając nr uprawnień oraz dostarcza protokół z pomiarów rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarcia oraz, jeśli zastosowano, badania urządzenia różnicowoprądowego; schemat i plan zasilania).

Przykład z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku, przy studzience pompowej:

przyklad_przepompowni

Więcej na stronie preskpol.pl