Druki

9 listopada 2015 admin

Druki

Od dnia 19 września 2020 roku GZK zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

GZK nie wydaje informacji o możliwości przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej o taką informację należy wystąpić do właściciela sieci – Gmina Osielsko.

Wnioski można składać elektronicznie w formacie PDF na adres: wnioski@gzk-zoledowo.pl

Formularze PDF:

WSZELKIE OPŁATY NALEŻY UIŚCIĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W KASIE LUB NA             KONTO GZK
Przy wpłacie na konto dołączyć do wniosku potwierdzenie zapłaty