Woda i ścieki

5 listopada 2015 admin

Woda i ścieki


 

Windykacja

Postępowanie windykacyjne, procedura odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie jest faktura.
Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób i w terminie określonym na fakturze.
Na fakturach widnieje informacja o wartości zaległości odbiorcy usługi oraz łączna kwota do zapłaty na dzień wystawienia faktury zgodnie z art.40 ustawy o finansach publicznych, zakład ma obowiązek naliczania odsetek od nieterminowych płatności.

Brak zapłaty w określonym na fakturze terminie powoduje wszczęcie procedury windykacyjnej.

Postępowanie windykacyjne
1. W przypadku braku zapłaty wysyłane jest do Odbiorcy wezwanie do zapłaty zaległej należności.
2. Po upływie terminu zapłaty należności wskazanym na wezwaniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego.
3. Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zostaje poddany egzekucji komorniczej.

Informacja o nieuregulowanych należnościach będą przekazane do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A z którym Zakład Komunalny w Żołędowie ma podpisana umowę.

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zmianami), niezależnie od uruchomienia procedury windykacyjnej, w przypadku uchylania się przez dłużnika od regulowania zobowiązań z tytułu świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie usług za co najmniej dwa pełne okresy obrachunkowe może zostać podjęta procedura zamknięcia dostępu do świadczonych usług.

1. Do dłużnika zostaje wysyłane powiadomienie :
• o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
• informacja o udostępnieniu zastępczego punktu poboru wody.
• poniesieniu przez Odbiorcę kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Informacja o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego przesyłana jest równocześnie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Wójta Gminy Osielsko.

2. Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi oraz odrębnie określoną w cenniku usług Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie opłatą za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.