Działalność firmy

9 listopada 2015 admin

Działalność firmy

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych. Zgodnie ze statutem Gminnego Zakładu Komunalnego działalność obejmuje m.in.:

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym eksploatacja i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

– utrzymanie, remont dróg i placów,

– utrzymanie środków transportu służących realizacji powyższych usług.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku z obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminny Zakład Komunalny, 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Jastrzębia 62 oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny, 86-031 Osielsko, Żołędowo
  Jastrzębia 62. Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonując pod numer: 52 328 26 00 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Jastrzębia 62.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w GZK, p. Hanną Kiełboń za pomocą adresu  kielbon@ido.edu.pl lub tel. 729 057 572.
 3. Gminny Zakład Komunalny został powołany na mocy uchwały nr IX/45/91 Rady Gminy Osielsko z dnia
  21 grudnia 1991r. Przedmiotem działalności GZK jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Państwa dane przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia tych usług:

– realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

– działań zmierzających do przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej;

w razie konieczności postępowania windykacyjnego, procedury odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego;

-przyjmowania nieodpłatnego posegregowanych odpadów komunalnych od zamieszkałych mieszkańców Gminy Osielsko przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

-działań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i wydawaniem zezwoleń na zajecie pasa drogowego.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez GZK w Żołędowie w celu zgodnym z podpisaną umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152) wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Państwa dane mogą zostać przekazane podwykonawcom GZK w Żołędowie lub podmiotom współpracującym z Zakładem oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, np. przez okres świadczenia usługi, obowiązywania łączącej strony umowy i przez okres 5 lat po przedawnieniu zobowiązań podatkowych związanych z umową oraz inny wynikający z przepisów prawa.
 4. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe dla zawarcia i wykonania umowy, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
 7. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.