Działalność firmy

9 listopada 2015 admin

Działalność firmy

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych. Zgodnie ze statutem Gminnego Zakładu Komunalnego działalność obejmuje m.in.:

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym eksploatacja i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

– utrzymanie, remont dróg i placów,

– utrzymanie środków transportu służących realizacji powyższych usług.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku z obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminny Zakład Komunalny, 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Jastrzębia 62 oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny, 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Jastrzębia 62. Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonując pod numer: 52 328 26 00 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Jastrzębia 62.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w GZK za pomocą adresu: hanna.kielbon@iod-rodo.pl lub tel. 729 057 572, 662 08 02 08.
 3. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie został powołany na mocy uchwały nr IX/45/91 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 1991r. Przedmiotem działalności GZK jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Państwa dane przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia tych usług:
 • działań zmierzających do przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej;
 • realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • przyjmowania nieodpłatnego posegregowanych odpadów komunalnych od zamieszkałych mieszkańców Gminy Osielsko przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • działań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i wydawaniem zezwoleń na zajecie pasa drogowego.
 1. Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach oraz w oparciu o podstawy prawne:
 • w celu zgodnym z podpisaną umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 (przepisy prawa), w tym: Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania cywilnego, a następnie archiwizowania zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Z uwagi na charakter działalności Gminnego Zakładu Komunalnego, Pani/Pana dane osobowe są / mogą być przetwarzane również w celach:

 • windykacji i dochodzenia roszczeń na podstawie usprawiedliwionego interesu zakładu. Prawnie uzasadnionym interesem zakładu jest możliwość sądowego dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, prowadzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji oraz wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
 • rozpatrywania reklamacji dotyczących rozliczeń, odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją zadań. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679;
 • powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontaktowania się w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – art. 6 ust. 1 lit. f ale też art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym).
 1. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podwykonawcom GZK w Żołędowie lub podmiotom współpracującym z Zakładem. Odbiorcami którym przekazujemy Pani/Pana danych mogą być:
 • organy samorządu terytorialnego,
 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz organy właściwe w rozumieniu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
 • banki,
 • Urzędy Skarbowe,
 • dostawcy oprogramowania,
 • serwisanci komputerowi,
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
 • w uzasadnionym wypadku, np. w przypadku niewywiązania się z płatności na rzecz zakładu firmy windykacyjne.
 1. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, np. przez okres świadczenia usługi wynikający z obowiązywania łączącej strony umowy oraz przez okres 5 lat po przedawnieniu zobowiązań podatkowych związanych z umową, a w przypadku niewywiązania się z płatności na rzecz Zakładu przez czas dochodzenia roszczeń lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz inny wynikający z przepisów prawa.
 3. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych może być dobrowolne bądź obligatoryjne, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe dla zawarcia i wykonania umowy, dotyczy każdego klienta wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 6. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.