Zapytanie ofertowe na odbiór nieczystości ciekłych.

05 lipca, 2024 admin

Zapytanie ofertowe na odbiór nieczystości ciekłych.

 Zapytanie ofertowe na odbiór nieczystości ciekłych

I. ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, Żołędowo 86-031 Osielsko

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Wykonanie prac polegających m.in. na:

 • Odbiorze nieczystości ciekłych GZK Żołędowo przy ul. Jastrzębiej 62, wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 , (realizowane tylko w tym czasie )

2) Wykonywanie przedmiotu zamówienia powinno zostać wykonane w terminie do 1 dnia, od dnia otrzymania pisemnego bądź telefonicznego zlecenia na numer telefonu Wykonawcy czynnego całą dobę przez cały tydzień,

3) Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wywóz nieczystości ciekłych określone w punkcie 1)

stanowić będzie stawka za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych.

4) Należności wynikające z prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający ma obowiązek zapłacić w terminie 21 dni, licząc od daty jej doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy

5) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed wystawieniem

faktury VAT raportu zawierającego ilość wybranych nieczystości płynnych (w m3)

6) Wykonawca musi dysponować samochodami do wywozu nieczystości

ciekłych.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,

 • wykaz usług potwierdzających doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac

porównywalnych do przedmiotu zamówienia – umieszczone w ofercie wykonawcy,

 • zezwolenie za prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • być czytelnie podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres : bok@gzk-zoledowo.pl w tytule

wiadomości należy wpisać : „OFERTA- na odbiór nieczystości ciekłych GZK Żołędowo” do dnia 15.07.2024 r. do godziny 12:00,

otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2024 r. o godzinie 12:15. Oferty należy przesłać jako

załącznik PDF lub JPG.

 1. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego

zapytania nie będą rozpatrywane.

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić zapytanie ofertowe bez podania

przyczyny.

 1. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena brutto podana w ofercie.
 2. Osobami do kontaktu z wykonawcami są: Wojciech Zawadzki – 52 328 26 05

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-łączna cena – 100%

IX. INFORMACJRE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostaną na stronie GZK

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.